Skip to main content

Privacy Verklaring

Oliviero Design respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege de volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systemen accepteert, plaatsen wij geen analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet. Met het voortzetten van uw bezoek aan de website accepteert u de gebruikersvoorwaarden.

De huidige op de website beschikbare versie van de Privacy Verklaring is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

  1. Website (hierna te noemen “De website”): www.oliviero.design
  2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna te noemen “De beheerder”): Van Helden Fashion VOF, gevestigd aan de Ziekerstraat 138, 6511 LL te Nijmegen met KvK-nummer 09154367 0000

Artikel 2 – Toegang tot de website

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult de website alsook de gegevens en de informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 3 – Content van de website

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te kunnen laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op de site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

Artikel 4 – Beheer van de website

 Voor een goed beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:

  • de toegang tot een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website
  • alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met Internet-etiquette
  • de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren.

Artikel 5 – Verantwoordelijkheden

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het Internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op Internet raadpleegt.

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:

  • vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via Internet
  • vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy verklaring.

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van de website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

Artikel 6 – Verzamelen van gegevens

Uw gegevens worden verzameld door Oliviero Design. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

De persoonsgegevens die (op de website) worden verzameld worden slechts gebruikt voor het onderhouden van relaties met u, het versturen van digitale nieuwsbrieven en indien aan de orde voor het verwerken van uw specifieke bestellingen.

Artikel 7 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of verwijdering van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact op te nemen via info@oliviero.design

Artikel 8 – Verwerking persoonsgegevens

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze Privacy Verklaring vallen.

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

Artikel 9 – Commerciële aanbiedingen

Commerciële aanbiedingen ontvangt u in de vorm van de digitale nieuwsbrief van de beheerder. Indien u zich af wilt melden voor de digitale nieuwsbrief kunt u klikken op de link ‘afmelden nieuwsbrief’ onderaan iedere nieuwsbrief of u kunt zich richten tot ons via info@oliviero.design

Artikel 10 – Bewaartermijn gegevens

De verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 11 – Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij een bezoek aan de website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan de website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om de website speciaal op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken.

Wij gebruiken de volgende soorten cookies:

  • Functionele cookies voor het bijhouden van sessie- en login-informatie
  • Analytische cookies om inzicht te krijgen in het bezoek aan de website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen.

Artikel 12 – Beeldmateriaal

 Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de productinformatie op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 13 – Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank Gelderland is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 14 – Contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot Oliviero Design via info@oliviero.design.

Bel ons direct